Στην ΓΓΑ έφτασε με αποστολέα την Προσωρινή Διοίκηση της ΕΟΚ η λίστα με τις ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές της 30ής Μαΐου 2021 και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μόνο τα 512 που βρίσκονται ήδη στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων.

Η λίστα της ΕΟΚ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού, το έγγραφο αναρτήθηκε ήδη στη «Διαύγεια» κι έτσι μένουν και πάλι εκτός όλοι οι σύλλογοι που δεν πρόλαβαν να κάνουν τα χαρτιά τους και αποτέλεσαν την αιτία να αναβληθούν – λόγω απόφασης του Πρωτοδικείου – οι εκλογές τις 28η Μαρτίου.

Τη στιγμή, λοιπόν, που οι εμπλεκόμενοι στις εκλογές ζητούν να ψηφίσουν στις εκλογές όλα τα ενεργά σωματεία (ανεξάρτητα από το μητρώο) ή ζητούν να εγγραφούν κι άλλοι σύλλογοι, η προσωρινή Διοίκηση της ΕΟΚ προχώρησε στην ανωτέρω κίνηση.

Έστειλε μόνο τα 512 σωματεία στην ΓΓΑ κι έτσι αν γίνουν εκλογές, μόνο αυτά θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης, Γιώργος Βασιλακόπουλος, αλλά και ο υποψήφιος Άγγελος Παπανικολάου, που βρίσκονται στην ίδια πλευρά, έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση να υπέρ της συμμετοχής όλων των σωματείων, που με βάση τα λεγόμενά τους είναι τουλάχιστον 1.000.

Αναλυτικά η επιστολή:

“ΘΕΜΑ: Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις 30/5/2021. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Tου άρθρου 68 του Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ.7/Α ́/2018), “Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού”, όπως ισχύει.

β) Του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚ.114/Α ‘/2015) “Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού”

γ) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133/07/08/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης”.

δ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α ‘) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”.

2) Του άρθρου 8 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) “Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του Ν.4726/2020 (ΦΕΚ181/Α/2020) “Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις”.

3) Το άρθρο 142 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ148/Α’/31-7-2020) “ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων-“.

4) Το άρθρο 28 του Ν.2725/99 όπως ισχύει.

5) Την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6) Την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.4726/2020. ΥΠΠΟΑ 20/04/2021 Α. Π.: 170581 Απάντηση στο έγγραφο: 170581

7) Την ΥΠΠΟΑ/598899/27-10-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο επί των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.2725/99, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4726/2020.

8) Την ΥΠΠΟΑ/103772/12-3-2021 ΑΔΑ:9ΔΖ6453Π4-9ΗΔ.

9) Την παρ.1 του άρθρου 117 του Ν.4970/2021.

10) Το αρ.πρωτ.2266/15-4-2021 έγγραφο της Ε.Ο.ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, περί επικύρωσης καταλόγου σωματείων μελών με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικύρωση του καταλόγου των πεντακοσίων δώδεκα (512) σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο. Καλαθοσφαίρισης στις 30/5/2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ”

Σχετικά άρθρα