Αναρτήθηκαν στην «Διαύγεια» η μελέτη για τις επιπτώσεις στον Βοτανικό (για το κυκλοφοριακό, τον σχεδιασμό του και τις επιπτώσεις γύρω από το γήπεδο) αλλά και την αύξηση του προϋπολογισμού -με πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής- ο οποίος θα πάει στα 115 εκατομμύρια ευρώ από τα 88,9 εκατομμύρια ευρώ που ήταν έως τώρα.

Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης κόστους στα υλικά που υπάρχει στην αγορά το τελευταίο διάστημα.

Η ενημέρωση στη “Διαύγεια” για το Βοτανικό:
«Αναθέτουμε την εκπόνηση της μελέτης με τίλο “Σχεδιασμό και ρύθμιση κυκλοφορίας στον εγγύτερο δακτύλιο περί του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ενοποιημένο Ο.Τ. 45-46-50 και αντίστοιχη εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την ανέγερση του γηπέδου”, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Φάκελο Έργου (Φάκελος Τεχνικών Δεδομένων-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης) με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ) κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 10, Τάξη Ε – Μελέτης Συγκοινωνιακών Έργων, έναντι του ποσού των 36.522,77 ευρώ.

Ν. Ο χρόνος παράδοσης της μελέτης ορίζεται:

40 ημέρες με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Α

60 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Β

60 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Γ

Γ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από το Μελετητή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών».

Η απόφαση για την αύξηση του προϋπολογισμού

«Τροποποιεί την με αριθμό 393/29/3/2021 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος-πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ” από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, προϋπολογισμού 88.915.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τη νέα υποβολή αιτήματος-πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ” στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, προϋπολογισμού ποσού 115.000.000 ευρώ».

Σχετικά άρθρα