Σημαντικές αλλαγές στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού φέρνει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, οι αθλητές που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια θα είναι ελεύθεροι να πάρουν μεταγραφή σε σύλλογο της επιθυμία τους κατά την διάρκεια των επιτρεπόμενων μεταγραφικών περιόδων.

Επίσης, όσοι αθλητές αγωνίζονται σε ομάδες της Α2 Ανδρών, Α1 Γυναικών, καθώς και άλλων αθλημάτων, θα έχουν το δικαίωμα ασφάλισης, υπό το ειδικό καθεστώς εισφοράς ύψους 1%, αν το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών που θα υπογράφουν, θα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

“Στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια στην παρ. 2, μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α, τροποποιείται η περ. γ’ της παρ. 7 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αθλητών

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε αθλητική ανώνυμη εταιρεία.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής αθλητικής δραστηριότητας. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες σε αθλητές, ως ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του παρόντος νόμου. Οι σχέσεις αθλητών και αθλητικών σωματείων καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή του σχετικού ειδικού κανονισμού της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ειδικά οι αθλητές που αγωνίζονται σε σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, Α Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Γυναικών, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πετοσφαίρισης Γυναικών, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης Ανδρών/Γυναικών, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Χειροσφαίρισης Ανδρών/Γυναικών δύνανται να υπογράφουν σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών, το οποίο θα κατατίθεται στις οικείες ομοσπονδίες. Εάν τα διαλαμβανόμενα στο οικείο συμφωνητικό οικονομικά ανταλλάγματα για την υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας του αθλητή ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης του αθλητή υπό το ειδικό καθεστώς εισφοράς ύψους 1%.

3. Με τους ειδικούς κανονισμούς του άρθρου 27 του παρόντος νόμου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών αθλητών, ο χρόνος διενέργειάς τους, καθώς και η διαδικασία και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα. Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μίας (1) ή δύο (2) μεταγραφικών περιόδων κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος. Η διάρκεια κάθε μεταγραφικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες.

Σχετικά άρθρα