Πέρασε μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας το βράδυ της Πέμπτης (17/9) το νέο αθλητικό νομοσχέδιο από την ολομέλεια της Βουλής.

Το νομοθέτημα του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη υπερψηφίστηκε από το σώμα με τις θετικές ψήφους του κυβερνώντος κόμματος στο σύνολο του, ενώ υπήρξαν «ναι» σε επί μέρους άρθρα και από την αντιπολίτευση.

Η συνεδρίαση κράτησε 11,5 ώρες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένου ότι στον κατάλογο των ομιλητών συμμετείχαν 35 βουλευτές!

Υπήρξαν, πάντως, ορισμένες στιγμές εντάσεων ειδικά μετά του βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρεά Λοβέρδου αλλά και της Σοφίας Σακοράφας με τον πολιτικό προϊστάμενο των σπορ με βασικές διαφωνίες το θέμα της αναδρομικότητας στις θητείες των αθλητικών ομοσπονδιών, αλλά και την αλλαγή στο όριο ηλικίας, εν τέλει τα 70 έτη στα μέλη των Δ.Σ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης ο Αυγενάκης έκλεισε οριστικά το θέμα της αναδιάρθρωσης στην SL2 σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. της διοργανώτριας, ενώ μίλησε και για την ΕΠΟ ως προς το χρόνο αρχαιρεσιών της και τις απειλές για Grexit από ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ.

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Στο σχέδιο νόμου

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

1. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 1, μετά τις λέξεις «της τοιχοσφαίρισης,» προστίθενται οι λέξεις «της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας,».

2. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 2 του άρθρου 5, μετά τη φράση «της γενικής συνέλευσης» διαγράφεται η λέξη «ημερολογιακά».

3. Στο πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 2 του άρθρου 5, μετά τη λέξη «έτη» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της,».

4. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής : «Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί σύλλογος αθλητών/αθλητριών, εωσότου αυτός συσταθεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος και στο καταστατικό της ομοσπονδίας προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος».

5. Στο τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6, μετά τη λέξη «εβδομηκοστού» διαγράφεται η λέξη «πρώτου».

6. Στο τέταρτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6, διαγράφεται ο εντός παρενθέσεων αριθμός «(71ου)» και στη θέση του τίθεται εντός παρενθέσεων ο αριθμός «(70ου)».

7. Το πέμπτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής : «Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία.»

8. Το έκτο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 7 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής : «Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη».

9. Στην περ. α΄ της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, η λέξη και ο αριθμός «Πέντε (5)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «Τέσσερις (4)».

10. Η περ. ε΄ της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής : «Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού».

11. Στο δεύτερο εδάφιο της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, διαγράφεται η φράση «στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.)».

12. Στην περ. στ΄ της εσωτερικής παρ. 9 του άρθρου 8, μετά τη φράση «της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και» προστίθεται η φράση «της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο καθώς και».

13. Στην περ. α΄ της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 9 η λέξη και αριθμός «Πέντε (5)» αντικαθίστανται από τη λέξη και τον αριθμό «Τέσσερις (4)»

14. Η περ. ε΄ της εσωτερικής παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής «Δύο (2) προσωπικότητες κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού».

15. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της υποπαρ. 7 της εσωτερικής παρ. 8 του άρθρου 13 μετά τη φράση «προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα» προστίθενται οι λέξεις «επί του μεγαλύτερου ποσοστού».

16. Στην εσωτερική παρ.1 του άρθρου 19 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Έως τη διαπίστωση της λειτουργικής ετοιμότητας του Ε.Ο.Κ.Α.Ν., ο οποίος τιμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν της αμοιβής των δειγματοληπτών και του κόστους εργαστηριακής ανάλυσης, οι βαρυνόμενοι καταβάλλουν το ποσό των εικοσιπέντε (25,00) ευρώ ανά δείγμα υπέρ ΕΣΚΑΝ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ελέγχων.»

17. Ο τίτλος του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής : «Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4714/2020»

18. Ο τίτλος του εσωτερικού άρθρου 143 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής : «Αρχαιρεσίες των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών για το έτος 2020».

19. Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27, μετά τη φράση «για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών» προστίθενται οι λέξεις «ενώσεων και των».

20. Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27, μετά τη φράση «της οικείας αθλητικής» προστίθενται οι λέξεις «ένωσης ή».

21. Στην εσωτερική παρ. 2 του άρθρου 27, μετά τις λέξεις «των αθλητικών» προστίθενται οι λέξεις «ενώσεων και των».

22. Στην εσωτερική παρ. 2 του άρθρου 27, η ημερομηνία «31η.10.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2020».

23. Στην εσωτερική παρ. 1 του άρθρου 27 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2725/1999 (Α’ 121), λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2018, 2019 και 2020.»

24. Στην παρ. 7 του άρθρου 28, η ημερομηνία «20ης.12.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «4ης.12.2016».

25. Στο τέλος της υποπερ. α΄ της περ. Α της παρ. 8 του άρθρου 28, μετά τη φράση «έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999» διαγράφεται η φράση «πριν από τη δημοσίευση του παρόντος» και στη θέση της τίθενται οι φράσεις «: α) έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, β) εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος».

26. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. β΄ της περ. Α της παρ. 8 του άρθρου 28, μετά τη φράση «έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999» διαγράφεται η φράση «πριν από τη δημοσίευση του παρόντος» και στη θέση της τίθενται οι φράσεις «: α) έως τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, β) εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, αν η εισαγωγή σε Α.Ε.Ι.. πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος».

27. Στο άρθρο 28 προστίθεται παρ. 9 ως εξής : «9. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως τη 19η.9.2020».

28. Στο άρθρο 28 προστίθεται παρ. 10 ως εξής : «10. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021 οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύουν για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν που κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021».

29. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 ο αριθμός «23» αντικαθίσταται από τον αριθμό «21».

30. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 μετά τη λέξη «ρυθμίζονται» προστίθεται η φράση «ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και του αναπληρωτή του στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών, οι οποίες καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης».

Σχετικά άρθρα